W celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi wprowadziliśmy nagrywanie rozmów telefonicznych

Rozmowy telefoniczne - klauzula informacyjna

Rozmowy telefoniczne - klauzula informacyjna

Administratorem danych jest Jobman Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków.

 1. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi klientów Administratora.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej wyrażona poprzez kontynuację rozmowy (art. 6 ust. 1 lit. a rodo) oraz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f rodo) - tj. jest umożliwienie kontaktu telefonicznego oraz jednoznacznej oceny przebiegu rozmowy w sytuacjach spornych pomiędzy administratorem, a realizującym połączenie telefoniczne.
 3. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, a jego dane kontaktowe to:
  • adres e-mail: ochronadanych@jobmangroup.pl,
  • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Jobman Group Sp. z o.o., ul. Bociana22a, 31-231 Kraków.
 4. Nagrania przechowywane są przez okres 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, za pomocą pisemnego oświadczenia wysłanego na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: ochronadanych@jobmangroup.pl.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

zobacz oferty pracy w Twojej okolicy