28.06.2017

Pierwsza praca dla szesnastolatka

Wakacje to świetna okazja do podjęcia pracy, zarobienia pieniędzy i zdobycia pierwszych doświadczeń przez osoby niepełnoletnie. Zatrudnianie młodocianych rządzi się jednak swoimi prawami. Sprawdź, jakimi!

Zasady dotyczące zatrudniania osób młodocianych zostały szczegółowo opisane w Dziale IX Kodeksu Pracy. Poniżej prezentujemy ich skróconą formę w formie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

1. Kto to jest osoba młodociana?

Młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

2. Czy każdy młodociany może pracować?

Nie. Warunkiem dopuszczenia młodocianego do pracy jest ukończenie gimnazjum.

3. Czy młodociany może wykonywać każdą pracę?

Nie. Pracownik młodociany może być zatrudniony do wykonywania prac lekkich. Prace takie nie mogą  powodować zagrożenia dla zdrowia, życia i rozwoju psychofizycznego niepełnoletniego oraz utrudniać im wypełniania obowiązku szkolnego. Zakazane jest zatrudnianie młodocianych przy pracach związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymagających stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała, zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu, wykonywanych w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych / fizycznych / biologicznych lub pyłów oraz stwarzających zagrożenia wypadkowe.

4. Ile godzin może pracować osoba młodociana?

Czas pracy młodocianego w okresie ferii i wakacji nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. W trakcie roku szkolnego młodociany nie może pracować więcej niż 12 godzin tygodniowo, a w dniu uczestnictwa w zajęciach nie więcej niż 2 godziny.

5. Czy młodociany może pracować w nocy?

Nie, jest to absolutnie zakazane

6. Czy młodociany może pracować w godzinach nadliczbowych?

Nie, młodociany może pracować maksymalnie 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo.

7. Jakie są warunki podjęcia współpracy z Jobman Group przez osoby młodociane?

W naszej agencji współpracujemy z osobami młodocianymi w okresie wakacji (lipiec-sierpień). Współpraca jest możliwa pod warunkiem, że młodociany:

- posiada aktualną książeczkę z badaniami sanitarno-epidemiologicznymi

- przedstawi pisemną zgodę rodzica / opiekuna prawnego na zawarcie umowypowrót do listy

zobacz oferty pracy w Twojej okolicy