31.05.2017

Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

1 czerwca 2017 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany dotyczące pracowników tymczasowych zatrudnionych na podstawie umów prawa cywilnego, które wchodzą w życie 1 czerwca 2017 r. w związku ze zmianą ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

1. Maksymalne limity zatrudnienia

Jedną z najistotniejszych zmian jest doprecyzowanie przepisów dotyczących maksymalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej. Od 1 czerwca 2017 r. agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Z drugiej strony – pracodawca użytkownik będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego nie dłużej niż przez 18 miesięcy w ciągu 3 lat. 

Takie same limity czasowe będą obowiązywały w przypadku wykonywania pracy tymczasowej zarówno na podstawie umów o pracę, jak i umów prawa cywilnego. 

2. Obowiązek wystawiania zaświadczeń

Zmieniając przepisy, ustawodawca nałożył również na agencje pracy tymczasowej obowiązek wystawiania pracownikom tymczasowym zatrudnionym na podstawie umów cywilno-prawnych zaświadczeń potwierdzających okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego Pracodawcy Użytkownika.

3. Obowiązek przedkładania zaświadczeń / oświadczeń 

Nowe przepisy nakładają na osoby, które mają być wykonywać pracę tymczasową na podstawie umów prawa cywilnego, obowiązek przedkładania agencji pracy tymczasowej zaświadczenia potwierdzającego okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika z okresu 36 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej u danego pracodawcy użytkownika, a gdy brak takie zaświadczenia - pisemnego oświadczenia tej osoby. Wszystko po to, by nie został przekroczony maksymalny limit zatrudnienia u danego pracodawcy użytkownika.

4. Zakaz powierzania określonych prac

Ponadto, po zmianie w ustawie, pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie pracy:

  • szczególnie niebezpiecznej (w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy)
  • na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku
  • tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik na stanowisku pracy, na którym, w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
  • wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia

powrót do listy

zobacz oferty pracy w Twojej okolicy